วันที่เผยแพร่ รายงานประจำปี เอกสาร
1 เมษายน 2562 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
18 มีนาคม 2562/
18 March 2019
รายงานประจำปี 2561/
Annual Report 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

2 เมษายน 2561 แบบแสดงรายการข้อมมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
19 มีนาคม 2561/
19 March 2018
รายงานประจำปี 2560/
Annual Report 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

2 พฤษภาคม 2560/
2 May 2017
รายงานประจำปี 2559/
Annual Report 2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

31 มีนาคม 2559 แบบแสดงรายการข้อมมูลประจำปี 2558 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด
18 มีนาคม 2559 รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด