ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 154,687,500 บาท โดยมีทุนชำระแล้วจำนวน 154,327,514.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 617,310,058 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ราคาตลาดเฉลี่ยทั้งปี 1.44 บาท

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่และกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

การกระจายการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ตามวันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ดังนี้