ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วดังนี้

 

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น 10 ลำดับแรก โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

หมายเหตุ :
– เมื่อวันที่ปิดสมุด 13 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านไม่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญทั้งหมดและจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันของคณะกรรมการทั้งหมดทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันคิดเป็น 45.33 ของจำนวนหุ้น สามัญทั้งหมด
– ข้อมูลการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562 มีนางสาวนิชานันท์ รัตนเกตุเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมีจำนวนหุ้น 312,500 หุ้นและนางสาวปัทมาพร ประสาทเขตการณ์ เป็นผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ มีจำนวนหุ้น 83,750 หุ้น