นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Practice) รวมทั้งได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฎิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยมีหลักการตามรายละเอียดต่อไปนี้

...
การจัดการและกำกับดูแลกิจการ PDF
สิทธิของผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม  ดาวน์โหลด
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  ดาวน์โหลด
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ดาวน์โหลด
คณะกรรมการบริษัท  ดาวน์โหลด
คณะกรรมการอิสระ  ดาวน์โหลด
คณะกรรมการตรวจสอบ  ดาวน์โหลด
การประชุมคณะกรรมการ  ดาวน์โหลด