การประชุม Kick off โครงการ CSR ของบริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด

205429358407855
ตามที่บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ได้รับคัดเลือกจาก บริษัท ไทยออยล์ (มหาชน) จำกัด ให้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที 14 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีพนักงานจากทุกฝ่ายในบริษัทฯเข้าร่วมประชุมและให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

THAIOIL : CSR in Supply Chain Workshop

248056557727978 745508661027998

นับตั้งแต่เครือไทยออยล์ริเริ่มแนวทางในการพัฒนามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในส่วนของผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบ เมื่อปี 2553 เรื่อยมา  ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบในห่วงโซ่อุปทาน (CSR in Supply Chain) โดยได้คัดเลือกกลุ่มผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบจำนวน 12 ราย เข้าร่วมโครงการฯ โดย บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด เป็น 1 ใน 12 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ส่ง คุณนิชานันท์ รัตนเกตุ ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรม

เมื่อวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจัดการฝึกอบรมให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้รับเหมาและ ผู้ส่งมอบของโครงการฯ ณ  ห้องออดิทอเรียม อาคารสำนักงานภูไบ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม และให้คำแนะนำเบื้องต้นในการจัดทำรายงานโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทีมวิทยากรจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) เป็นวิทยากร  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าทำการทวนสอบ (Verification) ของผู้ร่วมโครงการฯ ต่อไป  ในโอกาสนี้ คุณพรอินทร์ แม้นมาลัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ (PD)ได้กล่าวเปิดและปิดการอบรม