วันที่เผยแพร่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
23 พฤศจิกายน 2563/
23 November 2020
แจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ/
The notification of bidding results, service initiation, and service agreement renewal
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

10 พฤศจิกายน 2563/
10 November 2020
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed Quarter 3 F/S (F45)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

10 พฤศจิกายน 2563/
10 November 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563/
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 September 2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 สิงหาคม 2563/
11 August 2020
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 สิงหาคม 2563/
11 August 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563/
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 June 2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 กรกฎาคม 2563/
24 July 2020
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563/
Report on utilization of increased capital from exercising of ATP30-W1 ended June 30,2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

12 พฤษภาคม 2563/
12 May 2020
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed Quarter 1 F/S (F45-1)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

12 พฤษภาคม 2563/
12 May 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563/
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

15 เมษายน 2563/
15 April 2020
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/
Announcement of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on the Company’s website
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

01 เมษายน 2563/
01 April 2020
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/
Notification of the resolutions of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

30 มีนาคม 2563/
30 March 2020
แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/
Notification change of venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

30 มีนาคม 2563/
30 March 2020
แจ้งยกเลิกวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (วันสงกรานต์)/
Notification on Cancellation the Company’s holidays for the year 2020 (Songkran Festival)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 มีนาคม 2563/
27 March 2020
แจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 (Covid-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/
Measure on COVID-19 for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

23 มีนาคม 2563/
23 March 2020
ตลาดหลักทรัพย์แจ้งเปลี่ยนแปลงวันขึ้นเครื่องหมาย XD (วันแรกที่ขึ้นเครื่องหมายแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์เป็นราคาที่ไม่รวมสิทธิประโยชน์)/
SET informs the change of posting date of XD sign (Price excluding rights and benefits).
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2563/
26 February 2020
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563/
Notification of resolution Dividend payment and setting AGM in year 2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2563/
25 February 2020
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง/
Notification of the appointment of Independent Director / Audit Committee Member to fulfill the position vacated earlier
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2563/
25 February 2020
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562/
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2563/
25 February 2020
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)/
Audited Yearly financial performance (F45)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

29 มกราคม 2563/
29 January 2020
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562/
Report on utilization of increased capital from exercising of ATP30-W1 ended December 31, 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 ธันวาคม 2562/
24 December 2019
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563/
Announcement of traditional holidays of the company for the year 2020
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 ธันวาคม 2562/
24 December 2019
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า/
Invitation of Shareholders to propose the 2020 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 ธันวาคม 2562 /
11 December 2019
แจ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบลาออก/
Notification of Independent Director and Audit Committee Resignation
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

5 พฤศจิกายน 2562/
5 November 2019
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล)/
Notification of the Resolution of the Company’s Board of Director (Payment of Interim Dividend)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

5 พฤศจิกายน 2562/
5 November 2019
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed financial performance Quarter 3 (F45)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

5 พฤศจิกายน 2562/
5 November 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562/
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 September 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 สิงหาคม 2562/
8 August 2019
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 สิงหาคม 2562/
8 August 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562/
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 June 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กรกฎาคม 2562/
26 July 2019
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562/
Report on Utilization of Increased Capital from Exercising of ATP30-W1 ended June 30, 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

31 พฤษภาคม 2562/
31 May 2019
หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มิถุนายน 2562/
New shares of ATP30 to be traded on June 4,2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 พฤษภาคม 2562/
24 May 2019
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5) ครั้งสุดท้าย/
Report on the results of the Exercise of ATP30-W1 (F53-5) (Final Exercise)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤษภาคม 2562/
9 May 2019
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)_แบบไม่มีเงื่อนไข/
Reviewed Quarter 1 F/S (F45-1)_Unqualified opinion
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤษภาคม 2562/
9 May 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562/
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 เมษายน 2562/
24 April 2019
26 เมษายน 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ ATP30-W1/
SET reminds the last trading day of ATP30-W1 on 26 April 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

17 เมษายน 2562/
17 April 2019
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562/
Disseminate Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

4 เมษายน 2562/
4 April 2019
การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1/
No Right Adjustment of ATP30-W1
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 เมษายน 2562/
3 April 2019
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น/
Shareholders meeting’s resolution
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 มีนาคม 2562/
25 March 2019
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ ATP30-W1/
Trading Suspension and termination of listing status of ATP30-W1
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

21 มีนาคม 2562/
21 March 2019
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ ATP30-W1/
Notification of the Last Exercise Date and Request for Suspension of ATP30-W1
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2562/
26 February 2019
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล/
Notification of the resolution for the organization of the Annual General Meeting for the year 2019 and dividend payment
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2562/
26 February 2019
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-1)/
Audited Yearly F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2562/
26 February 2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561/
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 September 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2562/
25 February 2019
แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562/
Report on result the proposal of agenda for shareholder’s meeting and director nomination in advance regarding to 2019 Annual General Meeting of shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

29 มกราคม 2562/
29 January 2019
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561/
Report on Utilization of Increased Capital from Exercising of ATP30-W1 ended December 31,2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

17 มกราคม 2562/
17 January 2019
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562/
Criteria for Shareholders to propose Agenda for Annual General Meeting of Shareholders 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

09 มกราคม 2562/
09 January 2019
หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 มกราคม 2562/
New shares of ATP30 to be traded on January 10, 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

28 ธันวาคม 2561/
28 December 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5)/
Report on the results of the Exercise of ATP30-W1 (F53-5)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

14 ธันวาคม 2561/
14 December 2018
แจ้งผลการประกวดราคา/
The notification of bidding results
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 ธันวาคม 2561/
11 December 2018
วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562/
Company’s holidays for 2019
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤศจิกายน 2561/
9 November 2018
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)/
Notify the schedule for the 3nd exercise of warrant to purchase ordinary share of ATP 30 Public Company Limited no.1 (ATP30-W1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

6 พฤศจิกายน 2561/
6 November 2018
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)/
Reviewed Quarter 3 F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

6 พฤศจิกายน 2561/
6 November 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561/
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 September 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

10 กันยายน 2561/
10 September 2018
แจ้งการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจเดิม/
Publicity of new operation lauch
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2561/
9 August 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561/
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 June 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2561/
9 August 2018
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)/
Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

20 กรกฎาคม 2561/
20 July 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30-W1) สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561/
Report on Utilization of Increased Capital from Exercising of ATP30-W1 ended June 30, 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

06 กรกฎาคม 2561/
06 July 2018
หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561/
New shares of ATP30 to be traded on July 9,2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

29 มิถุนายน 2561/
29 June 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F53-5)/
Report on the results of the Exercise of ATP30-W1 (F53-5)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

14 มิถุนายน 2561/
14 June 2018
แจ้งผลการประกวดราคา/
The notification of bidding results
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

04 มิถุนายน 2561/
04 June 2018
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)/
Notify the schedule for 2nd exercise of warrant to purchase ordinary share of ATP30 Public Company Limited no.1 (ATP30-W1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 พฤษภาคม 2561/
8 May 2018
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)/
Reviewed Quarter 1 F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 พฤษภาคม 2561/
8 May 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561/
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 Mar 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

12 เมษายน 2561/
12 April 2018
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี/
Disseminate Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 เมษายน 2561/
9 April 2018
การไม่ปรับสิทธิของ ATP30-W1/
No Right Adjustment of ATP30-W1
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 เมษายน 2561/
3 April 2018
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561/
Notification of the resolutions of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

2 เมษายน 2561/
2 April 2018
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560 (แบบ 56-1) ดาวน์โหลด TH
19 มีนาคม 2561/
19 March 2018
รายงานประจำปี 2560/
Annual Report 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

16 มีนาคม 2561/
16 March 2018
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์บริษัท/
Notification regarding the Notice of 2018 Annual General Meeting of Shareholders on the Company website
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

5 มีนาคม 2561/
5 March 2018
แจ้งผลการประกวดราคา/
The notification of bidding results
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

28 กุมภาพันธ์ 2561/
28 February 2018
แจ้งมติการจ่ายเงินปันผลและการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)/
Notification of resolutions Dividend payment and setting AGM in year 2018 (Edited)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กุมภาพันธ์ 2561/
27 February 2018
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45-1)/
Audited Yearly F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กุมภาพันธ์ 2561/
27 February 2018
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560/
Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กุมภาพันธ์ 2561/
27 February 2018
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561/
Resolution of the Board of Directors’ meeting No. 1/2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

29 มกราคม 2561/
29 January 2018
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ATP30 – W1) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560/
Report on Utilization of Increased Capital from Exercising of ATP30 – W1 ended December 31,2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

22 มกราคม 2561/
22 January 2018
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561/
Criteria for Shareholders to propose Agenda for Annual
General Meeting of Shareholders 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

10 มกราคม 2561/
10 January 2018
หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 มกราคม 2561/
New shares of ATP30 to be traded on January 11,2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 มกราคม 2561 /
3 January 2018
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30-W1 (F35-5)/
Report on the results of the Exercise of ATP30-W1 (F35-5)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

21 พฤศจิกายน 2560/
21 November 2017
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)/
Schedule on the 1st exercise of warrant to purchase ordinary share of ATP 30 Public Company Limited no.1 (ATP30-W1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

16 พฤศจิกายน 2560/
16 November 2017
วันหยุดตามประเพณีประจำปี 2561/
Company’s holiday for 2018
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

7 พฤศจิกายน 2560/
7 November 2017
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1) /
Reviewed Quarter 3 F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

7 พฤศจิกายน 2560/
7 November 2017
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560/
Management Discussion and Analysis Quarter 3 Ending 30 Sep 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

16 ตุลาคม 2560 /
16 October 2017
แจ้งผลการประมูลและต่อสัญญาให้บริการ/
The notification of bidding result and an extension of service contract
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

12 ตุลาคม 2560 /
12 October 2017
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม/
Notification of the Additional Traditional Holiday of the Company for the year 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

23 สิงหาคม 2560 /
23 August 2017
การแจ้งผลการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน BS ISO39001 : 2012 /
Notification of the Certification of Road Traffic Safety Management BS ISO39001 : 2012
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

23 สิงหาคม 2560 /
23 August 2017
แจ้งผลการประกวดราคา/
The notification of bidding results
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

10 สิงหาคม 2560 /
10 August 2017
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1) /
Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2560 /
23 August 2017
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย. 2560 /
Management Discussion and Analysis Quarter 2 Ending 30 Jun 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2560 /
9 August 2017
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1) /

Reviewed Quarter 2 F/S (F45-1)

ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

20 กรกฏาคม 2560 /
20 July 2017
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 /
Report on use of proceeds from capital raised by public offering ending 30 June 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

19 กรกฏาคม 2560 /
19 July 2017
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เพิ่มเติม /
Notification of the Additional Traditional Holiday of the Company for the year 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

12 กรกฏาคม 2560 /
12 July 2017
 แจ้งผลการประกวดราคา บริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด /
The notification of bidding result with Autoliv (Thailand) Co.,Ltd
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

7 มิถุนายน 2560 /
7 June 2017
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : ATP30-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มิถุนายน 2560 /
mai adds listed securities : ATP30-W1 to be traded on 8 June 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

การพิจารณารับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดาวน์โหลด TH
24 พฤษภาคม 2560 /
24 May 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 เมษายน 2560 /
9 APR 2017
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 /
Management Discussion and Analysis Quarter 1 Ending 31 May 2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินของบจ.ไตรมาสที่ 1 (F45-1) / Reviewed Quarter 1 F/S (F45-1) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

5 พฤษภาคม 2560 /
5 May 2017
หุ้นเพิ่มทุุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 /
New shares of ATP30 to be traded on May 8,2017
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 พฤษภาคม 2560 /
3 May 2017
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) /
Report on the results of the sale of securities (F53-5)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

2 พฤษภาคม 2560 /
2 May 2017
รายงานประจำปี 2559 /
Annual Report2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

17 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด TH
3 เมษายน 2560 /
3 April 2017
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) /
Notification of the resolutions of the AGM for the year 2017 of ATP30 Public Company Limited
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

17 มีนาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด TH
8 มีนาคม 2560 เงินสดและหุ้นปันผล,ออก ATP30-W1, กำหนด AGM ปี 2560 (แก้ไขที่ 2) ดาวน์โหลด TH
22 กุมภาพันธ์ 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 2560 ดาวน์โหลด TH
22 กุมภาพันธ์ 2560 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ ดาวน์โหลด TH
21 กุมภาพันธ์ 2560 / 21 Februrary 2017 เงินสดและหุ้นปันผล, ออก ATP30-W1, กำหนด AGM ปี 2560
/ Cash and Stock Dividend Payment, Issue ATP30-W1, Company’s 2017 AGM Date Agenda
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) / Capital increase report form (F53-4) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559/
Management Discussion and Analysis Yearly Ending December 31,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45-1)/Audited Yearly (FS45-1) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 มกราคม 2560 /
24 January 2017
ATP30 1/2560 แจ้งผลการประกวดราคา /
ATP30 1/2560 The notification of bidding result
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤศจิกายน 2559 /
9 November 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended September 30,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3 (F45-1)/
Rewiewed Quarter 3 FS (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 ตุลาคม 2559/
11 October 2016
แจ้งการต่อสัญญาการให้บริการของลูกค้ารายใหญ่/
Inform the service cntract renewable for major customers
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

23 สิงหาคม 2559/
23 August 2016
ชี้แจง Trading Alert List /
Clarification of Trading Alert List
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

04 สิงหาคม 2559/
04 August 2016
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการ มีผลวันที่ 4 สิงหาคม 2559/
Publicity of Secretary Replacement effective from Aug 4,2016 onwards
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 สิงหาคม 2559/
3 August 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended June 30,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1)/
Rewiewed Quarter 2 FS (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กรกฏาคม 2559/
27 July 2016
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559/
Report on use of proceeds from capital raised bypublic offering  For the period ended 30 June 2016
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

13 กรกฏาคม 2559/
13 July 2016
แจ้งการดำเนินการธุรกิจที่แตกต่างธุรกิจเดิม/
Publicity of new operation launch
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

13 พฤษภาคม 2559/
13 May 2016
การชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended March 31,2016
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.(F45-1)/
The Company Financial Statement (F45-1)
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

18 เมษายน 2559/
18 April 2016
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท/
Publicity of the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on the Company’s
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด TH
4 เมษายน 2559/

4 April 2016

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559/

Notification of the resolutions of the AGM for the year 2016

 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

 31 มีนาคม 2559 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  (แบบ 56-1 ) ดาวน์โหลด TH
18 มีนาคม 2559/
18 March  2016
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม/
Publicity of Notice on Annual General Meeting of sharholders 2016

ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ดาวน์โหลด TH
 รายงานประจำปี (แบบ 56-2 ) ดาวน์โหลด TH
1 กุมภาพันธ์ 2559/
1 February 2016
รายงานการใช้เงินทุนประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558/
Report on use of proceeds from capital increase raised from public offering
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2559/
25 February 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558/
Clarification of operating result for the year of 2015 ended December 31, 2015
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2559/
26 February 2016
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เรื่องการประกาศเงินจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข)/
The resolutions of the BOD meeting regarding dividend payment and the 2016
AGM date (Edit)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.(F45-1)/
The Company Financial Statement (F45-1)
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม T