การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Copy of the minutes of 2017 Annual General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH
ข้อมูลผู้สอบบัญชี
Profile of the proposed auditors for 2018
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
Profiles of the nominated candidates for the election of new directors in replacement of those to be retired by rotation
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
Conditions and procedures of the meeting of shareholders
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
ข้อกำหนดและข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
Company’s Articles of Association relating to the General Meeting of Shareholders
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท
Criteria and procedures to select the directors
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
นิยามกรรมการอิสระ
Definition and qualifications of Independent Directors
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
Profiles of the independent directors proposed by the Company to act as proxy for shareholders
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
แผนที่โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์
Map of The Emerald Hotel Bangkok
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
หนังสือมอบฉันทะ
Proxy Form
แบบ ก.
Form A
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
แบบ ข.
Form B
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN
แบบ ค.
Form C
ดาวน์โหลด TH ดาวน์โหลด EN