วันที่เผยแพร่ ช่วงเวลา งบบริษัท เอกสารแนบ
5 พฤศจิกายน 2562/
5 November 2019
2562 – 9 เดือน/
2019 – 9 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 3/2019 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 สิงหาคม 2562/
8 August 2019
2562 – 6 เดือน/
2019 – 6 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 2/2019 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤษภาคม 2562/
9 May 2019
2562 – 3 เดือน/
2019 – 3 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 1/2019 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2562/
26 February 2019
2561 – รายปี/
2018 – Yearly
งบการเงินประจำปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)/
Financial Statements for the year 2018 (Audited)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

6 พฤศจิกายน 2561/
6 November 2018
2561 – 9 เดือน/
2018 – 9 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 3/2018 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2561/
9 August 2018
2561 – 6 เดือน/
2018 – 6 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 2/2018 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

8 พฤษภาคม 2561/
8 May 2018
2561 – 3 เดือน/
2018 – 3 Moths
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 1/2018 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กุมภาพันธ์ 2561/
27 February 2018
2560 – รายปี /
2017 – Yearly
งบการเงินประจำปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)/
Financial Statements for the year 2017 (Audited)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

7 พฤศจิกายน2560 /
7 November 2017
2560 – 9 เดือน /
2017 – 9 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 3/2017 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2560 /
9 August 2017
2560 – 6 เดือน /
2017 – 6 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 2/2017 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 เมษายน 2560 /
9 APR 2017
2560 – 3 เดือน /
2017 – 3 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 1/2017 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

21 กุมภาพันธ์ 2559/
21 Februrary 2017
2559 – รายปี
2016 – Yearly
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) /
Financial statement Yearly 2016 (Audited)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤศจิกายน 2559 /
9 November 2016
2559 – 9 เดือน
2016 – 9 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 3/2016 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

03 สิงหาคม 2559/
03 August 2016
2559 – 6เดือน/
2016 – 6 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 3/2016 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

 13 พฤษภาคม 2559/
25 May 2016
2559 – 3 เดือน/
2016 – 3 Months
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559 (สอบทานแล้ว)/
Financial Statement Quarter 1/2016 (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2559/
25 February 2016
2558 – งบปี/
2015 – Yearly
งบการเงินประจำปี 2558 (ตรวจสอบแล้ว)/
Financial Statements for the year 2015 (Audited)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN