ATP30 เพิ่มทุนขาย PP โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ ยกระดับ!! Model บริการรับส่ง Smart Mobility


บอร์ด ATP30 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 16.25 ล้านบาท พร้อมออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มทุนจำนวน 65 ล้านหุ้น
เสนอขาย PP ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด จับมือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ พัฒนาเทคโนโลยี ยกระดับ Model บริการรับส่ง Smart Mobility สร้างการเติบโตยั่งยืน

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (“ATP30”) ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรรงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2564 มีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท
ซึ่งการถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.53% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งการชำระในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ปี 2564
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้
กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2563 ถึงวันที่ 19 ม.ค. 2564 ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558
โดยวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในครั้งนี้ เพื่อเข้ามาเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
และการลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility รวมถึงเครือข่ายในการขยายตลาด และความชำนาญในการบริหารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
TTTH เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่งคงและศักยภาพในด้านการลงทุน เป็นผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งมีเครือข่ายในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ATP30 ในปัจจุบันและในอนาคต
ซึ่งการเข้ามาถือหุ้นของ TTTH จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายแผนธุรกิจ ซึ่งบริษัทเล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต เพื่อการเพิ่มรายได้ค่าบริการในอนาคต และประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงการร่วมพันธมิตรทางธุรกิจอันดีต่อกัน” นายปิยะ กล่าวสรุป
Credit: ATP30เพิ่มทุนขายPPโตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ (clicknews.link)

ATP30 ได้ โตโยต้า ทูโช เสริมแกร่งเทคโนโลยี-ขยายฐานลูกค้าวางเป้า 5-6 รายปีนี้


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (22 ม.ค. 64)
นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอทีพี 30 (ATP30) เปิดเผยกับ”อินโฟเควสท์” ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 64 จะเติบโตมากกว่า 15% และกำไรสุทธิก็น่าจะเติบโตไปตามรายได้ เนื่องจากการเข้ามาถือหุ้นของพันธมิตรใหม่ คือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งใน 2 ด้าน ได้แก่ การขยายฐานลูกค้า เนื่องจาก TTTH ให้บริการในอุตสาหกรรมค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจึงตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าในปีนี้เพิ่มอีก 5-6 ราย จากปกติจะขยายเพียง 2-3 ราย โดยปัจจุบันที่มีลูกค้าจำนวน 40 ราย

นอกจากนี้ TTTH ยังช่วยเสริมในด้านเทคโนโลยี ซึ่งบริษัทจะมีการนำเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เข้ามาใช้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกมากขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสาร (Connectivity) ระหว่างพนักงานขับรถ รถโดยสาร ศูนย์ควบคุม และผู้โดยสาร ให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ อย่างแอพพลิเคชันดิลิเวอรี่ และเพิ่มการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในไตรมาส 1/64 อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีการแบ่งปัน (Sharing) หรือการใช้รถขนส่งสาธารณะร่วมกันเช่น ที่นั่งในรถรับส่งบริษัทหนึ่งเหลือก็สามารถแชร์กับอีกบริษัทหนึ่งเพื่อรับเพิ่มได้

“หลังจากที่เรามีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เราก็จะเห็นในเรื่องของการเดินรถ ที่คาดว่าจะสามารถลดจำนวนการเดินรถเที่ยวเปล่าลงได้ ซึ่งจะช่วยให้เรามีต้นทุนที่ลดลง ขณะที่การขยายตลาดในพื้นที่เดิมก็จะช่วยให้ Economic Of Scale เราเด่นชัดมากขึ้น” นายปิยะ กล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 ม.ค.64 มีมติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65 ล้านหุ้น เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) คือ TTTH ที่ราคาหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64.35 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ TTTH เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 9.53% โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ในวันที่ 24 ก.พ.64 คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน มี.ค.64
ทั้งนี้ TTTH มีบริษัทย่อยอยู่ค่อนข้างมากที่ดำเนินงานให้บริการต่างๆ กับโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบ โลจิสติกส์ พัฒนาบุคลากร เป็นต้น ทำให้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ของ ATP30 ให้มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับการให้บริการรถโดยสารฯ ในภาวะการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ นายปิยะ กล่าวว่า บริษัทไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นพนักงานสายการผลิต แต่จะได้รับผลดีจากการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ทำให้มีความต้องการรถโดยสารเพิ่มขึ้น เช่น ปกติรถโดยสารฯ จะนั่งได้ 40 คน แต่เมื่อมีโควิด-19 ก็จะต้องปฎิบัติตามระเบียบการเว้นระยะห่าง ทำให้จำนวนที่นั่งลดลงเหลือ 20 คน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทก็มีแผนที่จะเพิ่มรถโดยสารฯ ในปีนี้อีก 60 คัน เพื่อรองรับความต้องการดังกล่าว วางงบลงทุนรวมทั้งสิ้น 210 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีการซื้อรถใหม่เข้ามาแล้วจำนวน 20 คัน

โดย พชรธร ภูมิคำ/ศศิธร ซิมาภรณ์
Credit: ATP30 ได้ โตโยต้า ทูโช เสริมแกร่งเทคโนโลยี-ขยายฐานลูกค้าวางเป้า 5-6 รายปีนี้

ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ

มิติหุ้น – ปิยะ เตชากูล เอ็มดีใหญ่แห่ง ATP30 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบริษัท ผู้คร่ําหวอดในแวดวงโทรคมนาคม ที่ต้องอําลาบอร์ด ATP30 ไปทําหน้าที่ระดับประเทศ ในการเข้ารับตําแหน่งผู้อ่านวยการของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทําให้มีความจําเป็นต้องลาออกจากทุกตําแหน่งของบริษัท ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ที่ดํารงตําแหน่งนานถึง 6 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนใครจะเข้ามานั่งเก้าอี้แทนนั้น รอลุ้นกันอีกที่ต้นปีหน้าจ้า

บทความจาก: https://www.mitihoon.com/2019/12/17/151471/

ATP30 หุ้น Snowball โตสวนกระแส

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นตลอดปีนี้ ถือเป็น “หนามยอกอก” ชิ้นใหญ่ของการดำเนินงานในแทบทุกภาคธุรกิจ อีกทั้งส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อผลประกอบการ บริษัทที่เคยมีกำไรสูงๆก็ปรับตัวลดลง โชคดีหน่อยก็พอพยุงให้กำไรทรงตัวอยู่ได้ในระดับเดิม และที่อาการหนักพลิกจากกำไรเป็นขาดทุนก็เริ่มมีให้เห็นกันแล้ว

หลายบริษัทปรับลดเป้าหมายผลการดำเนินงาน ปรับกลยุทธ์เร่งด่วน ควบคุมต้นทุนขนานใหญ่ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร และประคองตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างตลอดรอดฝั่ง อย่างไรก็ตามมีบริษัทบางแห่งไม่แตกตื่น แต่กลับเติบโตสวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง

“แม้ว่าในปีนี้จะไม่ค่อยได้เห็นความเคลื่อนไหวของ ATP30 มากนัก แต่บริษัทยังมีความสามารถในการรักษาอัตราการเติบโตได้อย่างดี ด้วยโมเดลธุรกิจที่เติบโตแบบ “Snowball” ลูกค้าวันนี้คือลูกค้าวันข้างหน้า รักษาฐานลูกค้าเดิม 100% พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพเติมเข้ามาเรื่อยๆ ส่งผลให้มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกัน โดยรายได้ตั้งแต่ปี 58-61 เติบโตเฉลี่ย 17.21% และมีกำไรเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 48.53% ซึ่งในปีนี้ ATP30 จะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งมากขึ้น”

นอกจากแนวทางสร้างการเติบโตแบบ Snowball ปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) ยังเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตปี 62 ไว้ที่ 10-15% ด้วยจุดแข็งของบริษัทด้านการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาระบบการดำเนินงาน การควบคุมการเดินรถ และพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ดีมากโดยการกระจายฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผลกระทบที่อาจได้รับในการดำเนินธุรกิจของบางอุตสาหกรรมมีผลไม่มากต่อภาพรวมของลูกค้า ATP30 อีกทั้งมีรายได้จากการให้บริการรถขนส่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติมจะมีส่วนเสริมให้การเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

อย่างไรก็ตามโจทย์ที่สำคัญกว่าการเติบโตแบบปีต่อปี คือ การมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจใหม่ ที่เกี่ยวเนื่องกับรถขนส่งซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จากแหล่งรายได้ที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

ส่วนภาพรวมธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานยังขยายตัวในเกณฑ์ดี บริษัทมีลูกค้ารวม 39 ราย เป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นปีนี้ 7 ราย และมีรถให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 308 คัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีโอกาสในการขยายฐานลูกค้าอีกมาก แค่เฉพาะในเขตภาคตะวันออกที่ดำเนินธุรกิจอยู่มีโรงงานกว่า 5,000 แห่ง และจากการผลักดันโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้ครึ่งแรกของปีนี้มียอดการขออนุญาตประกอบกิจการใหม่และขยายกิจการโรงงาน (ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม) อีกจำนวน 2,064 โรงงาน และมีการจ้างงาน 92,262 คน

นอกจากนี้บริษัทได้ขยายบริการไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่มาของรายได้ และเป็นโอกาสในการขยายฐานรายได้ของบริษัทให้เติบโตขึ้น

“การให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน ได้รับกระแสตอบรับที่ดี จากการให้บริการที่ เมกาบางนา และ Habito Mall เริ่มมียอดผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทมีแผนขยายพื้นที่ไปยังกลุ่มคอนโดมิเนียมและคอมมูนิตี้ มอล ที่ห่างจากรถไฟฟ้าในบริเวณอื่นเพิ่มเติม ด้านธุรกิจท่องเที่ยว แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาภาคการท่องเที่ยวจะชะลอตัวลงไปมาก แต่ ATP30 คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่ง และด้วยคุณภาพและการบริการ ทำให้ ATP30 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง”

ขณะเดียวกันบริษัทยังได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถพร้อมกับระบุเวลารับ-ส่งได้ขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ลูกค้าทดลองใช้บริการฟรี ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะถูกต่อยอดให้สามารถรองรับการบริการใน Smart City ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สำหรับผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 345.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 313.26 ล้านบาท จำนวน 31.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10.19% และมีกำไรสุทธิ 36.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.50 ล้านบาท จำนวน 5.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 18.30%

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 36.02% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรวมทั้งสิ้น 12.35 ล้านบาท โดยจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 19 พ.ย. 62 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 4 ธ.ค. 62

ปัจจุบัน P/E (8/11/62) อยู่ที่ประมาณ 18.06 เท่า จากปีที่เข้าจดทะเบียนอยู่ที่ 57.09 เท่า ซึ่งถือว่า P/E อยู่ในระดับที่ต่ำ เมื่อเทียบกับอัตรากำไรที่สูงขึ้น จากปี 2558 มีอัตรากำไรอยู่ที่ 4.44% ในปี 2561 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.65% และปัจจุบัน (30/09/62) อยู่ที่ 10.45% ขณะที่อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (8/11/62) อยู่ที่ 2.61%

อนึ่ง: ATP30 เป็นผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาตตะวันออก การให้บริการรับรับส่งนักท่องเที่ยว และการให้บริการรถ shuttle bus รับส่งมวลชน เข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558

บทความจาก: http://www.efinancethai.com/Advertorial/AdvertorialMain.aspx?release=y&name=ad_201911141113

สู่เส้นชัยวัยเกษียณอย่างภาคภูมิ

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณและเงินชดเชยให้กับนักขับ 3 ท่าน ในงาน “สานฝันแห่งวันพากเพียร สู่เส้นชัยวัยเกษียณอย่างภาคภูมิ” เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอทีพี 30 สาขามาบตาพุด โดยมีเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

โครงการ “อิ่มท้องอิ่มบุญ”


พนักงาน ATP30 เดินทางบริจาคปัจจัย, ข้าวสารอาหารแห้ง และสิ่งของอุปโภคต่างๆ ณ วัดพระบาทน้ำพุ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. นี้ ในโครงการ “อิ่มท้องอิ่มบุญ” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Zero Accident ตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ

ATP30 ออกบูธให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน mai Forum 2019

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ ร่วมงานและให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน mai Forum 2019 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ล เมื่อเร็วๆ นี้

mai Forum 2019

มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 6 ภายใต้ธีม “20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ชั้น 22 ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พบกับ ATP30 ที่บูธ 12

กิจกรรมสงกรานต์ 2562

นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ และ นายปิยะ เตชากูล เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมอวยพรพนักงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เม.ย. ณ สำนักงานใหญ่บริษัทฯ จ.ชลบุรี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นายชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์ รองประธานกรรมการ นายปิยะ เตชากูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ