ATP30. ปิดท้าย Roadshow จังหวัดสุดท้าย นักลงทุน กรุงเทพ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 17 กค. 58

11745617_875886619166543_1801683066787455003_n 11751934_875886565833215_8154304121663857429_n

นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จ ากัด (มหาชน) (ATP30) นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย สมศักดิ์ ศิริิชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายเอกจักร บัวหภักดี ผู้อ านวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) แกนนำการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นไอพีโอ แก่นักลงทุน ณ ห้อง 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ATP30 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่ นักลงทุน จ.ชลบุรี — โรงแรมชลอินเตอร์ Chon Inter Hotel. 6 กค. 2558

 

ATP30 นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่ นักลงทุน จ.ชลบุรี — โรงแรมชลอินเตอร์ Chon Inter Hotel.  6 กค. 2558

11659434_871263099628895_2224695335429159672_n

11698638_871263276295544_2826198395739902211_n 11224221_871263006295571_8366392531436700924_n 11665761_871263322962206_6000147551036775002_n 11693816_871263199628885_8132369494677816148_n

สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ MAI เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (Mai) ให้เกียรติเยี่ยมชมกิจการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) โดยมีคุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (ATP30) พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอการบริหารจัดการการเดินรถด้วยระบบสารสนเทศ ณ ห้องประชุมน้ำใจ ชั้น 6 อาคารกรมดิษฐ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน

400646458845586

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย คุณชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนาม

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการ

504662641174198

คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เข้าเยี่ยมชมกิจการและฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทฯและแผนการขยายกิจการในอนาคต ของบริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี คุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการให้การต้อนรับและให้ข้อมูล