ธุรกิจของเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชน ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก ซึ่งได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางจากกรมการขนส่งทางบก มีรถโดยสารให้บริการแบ่งประเภท ดังนี้

 ประเภทรถโดยสาร จำนวนที่นั่ง
-           รถบัส มากกว่า 40
-           รถมินิบัส / ไมโครบัส ไม่เกิน 30 / ไม่เกิน 21
-           รถตู้ วีไอพี 10
-           รถตู้ 13

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยทางถนน (BSI ISO39001: 2012 Road traffic safety management system) มาใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการต่อลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุด

นโยบายการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เราจะเป็นผู้นำในการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการและสร้างมาตรฐานการให้บริการจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจและวัตถุประสงค์

  • รักษาฐานธุรกิจให้เข้มแข็ง เสริมสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน
  • การปรับใช้เทคโนโลยีในการให้บริการและควบคุมการเดินรถเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยและตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสม่ำเสมอ
  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท (Strategy)

  • การรักษาฐานลูกค้าเดิมควบคู่กับสร้างฐานลูกค้าใหม่ด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
  • การพัฒนาระบบปฏิบัติการและมาตรฐานการให้บริการรับ-ส่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

  • ระยะเวลา 1 ปี : บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นดำเนินงานตามกลยุทธ์หลักและพันธกิจขององค์กร โดยวางเป้าหมายการเติบโตของรายได้จากการให้บริการประมาณ 5-10% จากลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่จากการขยายพื้นที่นอกเขตภาคตะวันออก อีกทั้งการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายลดลงจากปีก่อน โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตในปีไม่น้อยกว่า 5-10% และรักษาอัตราการทำกำไรไม่ต่ำกว่า 10%
  • ระยะเวลา 3 ปี : บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สร้างวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาความรู้ความสามารถของนักขับอย่างมืออาชีพ การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งให้ตอบสนองต่อกลยุทธ์และรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ภาพตารางแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท  สำหรับปี 2560 ถึงปี 2562 รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม ปี 2560   ปี 2561   ปี 2562  
คัน จำนวน ร้อยละ คัน จำนวน ร้อยละ คัน จำนวน ร้อยละ
รายได้จากการให้บริการ                  
1.   รถโดยสารของบริษัท 238 277.66 79.90% 280 352.40 83.53% 308 390.55 85.47%
1.1   รถบัส 186 249.51 71.80% 193 289.83 68.70% 192 295.36 64.64%
1.2   รถมินิบัส 11 4.52 1.30% 28 27.00 6.40% 30 37.15 8.13%
1.3   รถตู้ 33 21.62 6.22% 51 31.52 7.47% 79 53.51 11.71%
1.4   รถตู้ วีไอพี 8 2.01 0.58% 8 4.05 0.96% 7 4.53 0.99%
2.   รถโดยสารร่วมบริการ 90 69.84 20.10% 90 69.48 16.47% 74 66.41 14.53%
รวมรายได้จากการให้บริการ 328 347.50 100.00% 370 421.88 100.00% 382 456.96 100.00%
รายได้อื่น   1.14     1.98     1.93  

 

ภาพกราฟแสดง โครงสร้างรายได้ของบริษัท สำหรับปี 2560 ถึงปี 2562  แยกตามอุตสาหกรรมของลูกค้า ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)