ธุรกิจของเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บุคลากรคือหนึ่งฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนธุกิจให้ก้าวไปข้างหน้า การดูแลจัดหาสวัสดิการในนำพาบุคลกรไปถึงยังจุดหมายเป็นสิ่งสำคัญที่อาจมองข้ามได้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมดังนี้

  • Internatinal Safety Standard
  • Drive with care
  • All new Bus body / Chassis / Engineer

บริษัทฯ คือเป็นผู้นำการให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากรระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ ซึ่งก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548 เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน MAI ในปี 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนจำนวน 155 ล้านบาท บริษัทฯ มีมาตรฐานคุณภาพงานบริการที่โดดเด่นเกี่ยวกับการขนส่งบุคลากรจากการได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยบนท้องถนน (ISO 39001)

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทั้งอุตสาหกรรมในประเทศและกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมต่างชาติที่ให้ความใส่ใจในการการมอบ โดยบริษัทฯได้ยึดหลักกับนโยบายในการให้บริการดังนี้

  • หลักความปลอดภัย (Safety)
  • หลักความน่าเชื่อ (Reliability)
  • หลักความสะดวกสบาย (Comfort) และการพัฒนาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของลูกค้าให้มากที่สุดและการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพต่อไป

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ มีรถโดยสารที่ให้บริการ 2 รูปแบบประกอบด้วย

1.รถโดยสารของบริษัทฯ ของบริษัททุกคันต้องได้รับใบอนุญาตเป็นรถโดยสารไม่ประจำทาง (มีป้ายทะเบียนเป็นสีเหลืองตัวหนังสือสีดำ) ส่วนใหญ่เป็นรถจากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ ฮีโน่ สแกนเนียและเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยรูปแบบการออกแบบของตัวรถมีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้ใช้บริการ

2.รถโดยสารร่วมบริการ เป็นรถโดยสารของภายนอกประกอบด้วย บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งรถร่วมทุกคันต้องได้รับเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางและอยู่ภายใต้การการบริหารจัดการของบริษัทฯ ในมาตรฐานเดียวกัน

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรถโดยสารให้บริการ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส รถมินิบัสและ      รถไมโครบัส รถตู้วีไอพี รถตู้และรถเก๋ง จำนวนทั้งสิ้น 280 คัน

ตารางแสดงจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ แยกตามรถที่ให้บริการระหว่างปี 2559 - 2561

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2561