การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  ดาวน์โหลด TH
Criteria for Shareholders to Propose Agenda for Annual General Meeting Year 2020  ดาวน์โหลด EN
แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด TH
Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting of Shareholders ATP 30 Public Company Limited  ดาวน์โหลด EN
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ดาวน์โหลด TH
Criteria for the Shareholders to Nominate Candidates for Appointment as Directors in advance  ดาวน์โหลด EN
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ดาวน์โหลด TH
Form to Nominate Candidates for Appointment as Directors  ดาวน์โหลด EN
หนังสือยินยอมของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด TH
The consent letter from the director nominee  ดาวน์โหลด EN