บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ( ชื่อเดิม บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือน พฤศจิกายน พศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขต นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี และ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัด ระยอง ในระยะเริ่มต้น และได้ขยายขอบเขตการให้บริการ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนเป็นบริษัทฯที่ให้บริการขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ประกอบการเดินรถรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท (ชำระแล้ว 70 ล้านบาท)

 
 

VISION and MISSION

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และยึดมั่นกับนโยบายในการให้บริการดังนี้ Safety, Reliability and Comfort:- 
 

Safety :

 • บริษัทฯร่วมกับ อมตะเมดดิคอล เซนเตอร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัยได้จัดทำมาตรฐานสุขภาพของ พนักงานขับรถ ตามมาตรฐานสากลของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขับรถของบริษัทฯ 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องและรายงานให้แก่ลูกค้าทราบโดยตรง 
 • บริษัทฯได้ติดตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขับรถบนรถบัสทุกคันที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม (Unsafe action) ของผู้ขับขี่ทุกคน 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการและมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขับรถเพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการสำรวจสภาวะไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) บนเส้นทางที่ให้บริการ 
 

Reliability :

 • บริษัทฯได้เป็นผู้ริเริ่มใช้ คัชซีและเครื่องยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในการประกอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงาน แทนรถบัสที่ประกอบจากชิ้นส่วนอะไหล่เก่า เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหารถเสียในระหว่างการให้บริการ 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุง (Preventive maintenance) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหารถเสียระหว่างให้บริการ 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือการทำงานของพนักงานขับรถและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานขับรถได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าติดตามการให้บริการและช่วยเหลือ พขร.ตลอดเวลาการให้บริการผ่านระบบ GPS ที่สามารถติดตามการปฏิบัติงานของรถแบบ Real Time 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อทำการซ่อมแซมรถที่ให้บริการได้ตลอดเวลา 
 

Comfort : 

 • บริษัทฯได้ร่วมกับอู่ต่อตัวถังทำการออกแบบรถที่ใช้ในการรับ-ส่งพนักงานโดยเฉพาะทำให้รถที่ให้บริการมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานรับ-ส่งพนักงาน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย การทำความสะอาด ตลอดจนการป้องกันปัญหาเรื่องโรคระบาดต่างๆ 
 • บริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่บนรถที่ให้บริการทุกคัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ารถปรับอากาศที่ให้บริการทุกคันจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี 
 • บริษัทฯได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี วิทยุ เครื่องเล่น VCD บนรถปรับอากาศทุกคันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง 
 • บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คสภาพภายในรถตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

logo-449x243