ATP30 News Clip

 

 

ลูกค้าที่ไว้วางใจใช้บริการของ ATP30


        1
2
      5          6
Electrolux_logo_master_blue_RGB          FujitsuTen    
7            8
                      9    
stpLogo         10
Nawaplastic4
      POSCO-Thainox_fullsize               PTTGC logo
   scg_chem             smpta
           13

       359369075391442                     16

best double stroller

VISION and MISSION

โดย คุณปิยะ เตชากูล Managing Director


ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และยึดมั่นกับนโยบายในการให้บริการดังนี้ Safety, Reliability and Comfort:-

Safety
บริษัทฯร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะอนามัยได้จัดทำมาตรฐานสุขภาพของ พนักงานขับรถ ตามมาตรฐานสากลของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกพนักงานขับรถของบริษัทฯ
บริษัทฯได้จัดให้มีการสุ่มตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องและรายงานให้แก่ลูกค้าทราบโดยตรง
บริษัทฯได้ติดตั้งระบบติดตามพฤติกรรมการขับรถบนรถบัสทุกคันที่ให้บริการเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม (Unsafe action) ของผู้ขับขี่ทุกคน
บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการและมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานขับรถเพื่อรณรงค์ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการสำรวจสภาวะไม่ปลอดภัย (Unsafe condition) บนเส้นทางที่ให้บริการ

Reliability
บริษัทฯได้เป็นผู้ริเริ่มใช้ คัชซีและเครื่องยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในการประกอบรถบัสสำหรับรับ-ส่งพนักงาน แทนรถบัสที่ประกอบจากชิ้นส่วนอะไหล่เก่า เพื่อเป็นการลดการเกิดปัญหารถเสียในระหว่างการให้บริการ
บริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจเช็คและทำการซ่อมบำรุง (Preventive maintenance) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหารถเสียระหว่างให้บริการ
บริษัทฯได้จัดให้มีคู่มือการทำงานของพนักงานขับรถและมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานขับรถได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
บริษัทฯได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเฝ้าติดตามการให้บริการและช่วยเหลือ พขร.ตลอดเวลาการให้บริการผ่านระบบ GPS ที่สามารถติดตามการปฏิบัติงานของรถแบบ Real Time
บริษัทฯได้จัดให้มีหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เพื่อทำการซ่อมแซมรถที่ให้บริการได้ตลอดเวลา

Comfort
บริษัทฯได้ร่วมกับอู่ต่อตัวถังทำการออกแบบรถที่ใช้ในการรับ-ส่งพนักงานโดยเฉพาะทำให้รถที่ให้บริการมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะงานรับ-ส่งพนักงาน ทั้งในด้านความสะดวกสบาย การทำความสะอาด ตลอดจนการป้องกันปัญหาเรื่องโรคระบาดต่างๆ
บริษัทฯได้ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่บนรถที่ให้บริการทุกคัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ารถปรับอากาศที่ให้บริการทุกคันจะสามารถควบคุมอุณหภูมิได้เป็นอย่างดี
บริษัทฯได้จัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิเช่น ทีวี วิทยุ เครื่องเล่น VCD บนรถปรับอากาศทุกคันเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทาง
บริษัทฯได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คสภาพภายในรถตลอดจนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 

ATP30

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ( ชื่อเดิม บริษัท อมตะทรานสปอร์ต 30 จำกัด ) ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือน พฤศจิกายน พศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขต นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จังหวัด ชลบุรี และ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัด ระยอง ในระยะเริ่มต้น และได้ขยายขอบเขตการให้บริการ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จนเป็นบริษัทฯที่ให้บริการขนส่งพนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออก โดยได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้ประกอบการเดินรถรับจ้างไม่ประจำทาง ด้วยทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท (ชำระแล้ว 70 ล้านบาท)

 

FLEET GALLERY

 
0
สำนักงาน
000
พนักงานและนักขับ
000
จำนวนรถ
0000
จำนวนเจ้าหน้าที่ของลูกค้าที่เราให้บริการ