ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วดังนี้

 

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2561

หมายเหตุ :   วันที่ 29 ธันวาคม 2560 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ATP30-W1 จำนวน 26.5 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 26.5 ล้านหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 8 มกราคม 2561 ทำให้มีหุ้นสามัญ 521.46 หุ้น และชำระเต็มมูลค่าแล้ว 130.37 บาท