ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วดังนี้

หมายเหตุ : ในวันที่ 24 เมษายน 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์

 

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ :   จำนวนหุ้นทั้งหมดของคณะกรรมการบริษัทถือรวมกันเท่ากับร้อยละ 57.42