โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน

คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา)

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ >> นางสุวรรณี คำมั่น>>นายกำชัย บุญจิรโชติ>> นายชาติชาย พานิชชีวะ

>> นางสมหะทัย พานิชชีวะ>> นายปิยะ เตชากูล>> นายวิวัฒน์ กรมดิษฐ์

คณะกรรมการบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ :  -     กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คำมั่น ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : ณ วันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2561  ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้