โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน

 

คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา)

แถวยืน : ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ, คุณกำชัย บุญจิรโชติ, คุณวิวัฒน์ กรมดิษฐ์, คุณปิยะ เตชากูล และ คุณชาติชาย พานิชชีวะ

แถวนั่ง : คุณสมหะทัย พานิชชีวะ และ คุณสุวรรณี คำมั่น

 

คณะกรรมการบริษัท : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ :   - กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม

                     -คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 71

 

คณะกรรมการตรวจสอบ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

หมายเหตุ :  -     กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงินคือ นางสุวรรณี คำมั่น ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยควีนส์ แลนด์ เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสถิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่ ปี 2551 –  ปี 2557 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปี 2559 ถึงปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้