-วันหยุดประจำปี 2562

-วันหยุดประจำปี 2561

-วันหยุดประจำปี 2560

 
           เดือน/ Month       วันที่/ Date วันสำคัญ/ Public Holiday
 มกราคม/ January  2

3

 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ / Substitution New Year’s Day

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่/ Substitution New Year’s Day

 กุมภาพันธ์/ February  13 ชดเชยวันมาฆบูชา/ MakhaBucha Day
 มีนาคม/ March - -
 เมษายน/ April  13

14

17

 วันสงกรานต์/ Songkran Festival

วันสงกรานต์/ Songkran Festival

ชดเชยวันสงกรานต์/ Substitution Songkran Festival

พฤษภาคม/ May 1

10

วันแรงงานแห่งชาติ/ National Labor Day

วันวิสาขบูชา/ VisakhaBucha Day

มิถุนายน/ June - -
กรกฎาคม/ July  10  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา/ SubstitutionAsarnhaBucha Day
สิงหาคม/ August 14 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/
Substitution H.M. the Queen’s Birthday
กันยายน/ September - -
ตุลาคม/ October 23 วันปิยมหาราช/ King Chulalongkorn Day
พฤศจิกายน/ November - -
ธันวาคม/ December 5

29

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/
KingBhumubolAdulyadej’s Birthday

วันหยุดสิ้นปี/ New Year’s Eve