-วันหยุดประจำปี 2560

 
           เดือน/ Month       วันที่/ Date วันสำคัญ/ Public Holiday
 มกราคม/ January  2

3

 ชดเชยวันขึ้นปีใหม่ / Substitution New Year’s Day

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่/ Substitution New Year’s Day

 กุมภาพันธ์/ February  13 ชดเชยวันมาฆบูชา/ MakhaBucha Day
 มีนาคม/ March - -
 เมษายน/ April  13

14

17

 วันสงกรานต์/ Songkran Festival

วันสงกรานต์/ Songkran Festival

ชดเชยวันสงกรานต์/ Substitution Songkran Festival

พฤษภาคม/ May 1

10

วันแรงงานแห่งชาติ/ National Labor Day

วันวิสาขบูชา/ VisakhaBucha Day

มิถุนายน/ June - -
กรกฎาคม/ July  10  ชดเชยวันอาสาฬหบูชา/ SubstitutionAsarnhaBucha Day
สิงหาคม/ August 14 ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ/
Substitution H.M. the Queen’s Birthday
กันยายน/ September - -
ตุลาคม/ October 23 วันปิยมหาราช/ King Chulalongkorn Day
พฤศจิกายน/ November - -
ธันวาคม/ December 5

29

วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช/
KingBhumubolAdulyadej’s Birthday

วันหยุดสิ้นปี/ New Year’s Eve

 

-วันหยุดประจำปี 2559

 
           เดือน       วันที่ วันสำคัญ
 มกราคม  1  วันขึ้นปีใหม่
 กุมภาพันธ์  22 วันมาฆบูชา
 เมษายน 13

14

15

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

วันสงกรานต์

 พฤษภาคม  2

20

 ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

วันวิสาขบูชา

มิถุนายน
กรกฎาคม  19

20

วันอาสาฬหบูชา

วันเข้าพรรษา

สิงหาคม  12  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กันยายน
ตุลาคม 24 วันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราช
พฤศจิกายน
ธันวาคม  5

30

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

 

-เอกสารขนส่ง

-รางวัลต่างๆ