วันที่เผยแพร่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
17 เมษายน 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด TH
3 เมษายน 2560 /
3 April 2017
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) /
Notification of the resolutions of the AGM for the year 2017 of ATP30 Public Company Limited
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

17 มีนาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด TH
21 กุมภาพันธ์ 2559 / 21 Februrary 2017 เงินสดและหุ้นปันผล, ออก ATP30-W1, กำหนด AGM ปี 2560
/ Cash and Stock Dividend Payment, Issue ATP30-W1, Company’s 2017 AGM Date Agenda
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) / Capital increase report form (F53-4) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559/
Management Discussion and Analysis Yearly Ending December 31,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45-1)/Audited Yearly (FS45-1) ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

24 มกราคม 2560 /
24 January 2017
ATP30 1/2560 แจ้งผลการประกวดราคา /
ATP30 1/2560 The notification of bidding result
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤศจิกายน 2559 / 9 November 2016 คำอธิยายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended September 30,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 3 (F45-1)/
Rewiewed Quarter 3 FS (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

11 ตุลาคม 2559/
11 October 2016
แจ้งการต่อสัญญาการให้บริการของลูกค้ารายใหญ่/
Inform the service cntract renewable for major customers
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

23 สิงหาคม 2559/
23 August 2016
ชี้แจง Trading Alert List /
Clarification of Trading Alert List
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

04 สิงหาคม 2559/
04 August 2016
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขานุการ มีผลวันที่ 4 สิงหาคม 2559/
Publicity of Secretary Replacement effective from Aug 4,2016 onwards
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

3 สิงหาคม 2559/
3 August 2016
คำอธิยายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended June 30,2016
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45-1)/
Rewiewed Quarter 2 FS (F45-1)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

27 กรกฏาคม 2559/
27 July 2016
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559/
Report on use of proceeds from capital raised bypublic offering  For the period ended 30 June 2016
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

13 กรกฏาคม 2559/
13 July 2016
แจ้งการดำเนินการธุรกิจที่แตกต่างธุรกิจเดิม/
Publicity of new operation launch
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

13 พฤษภาคม 2559/
13 May 2016
การชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559/
Management Discussion and Analysis Quarterly ended March 31,2016
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.(F45-1)/
The Company Financial Statement (F45-1)
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

18 เมษายน 2559/
18 April 2016
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัท/
Publicity of the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on the Company’s
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด TH
4 เมษายน 2559/

4 April 2016

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559/

Notification of the resolutions of the AGM for the year 2016

 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

 31 มีนาคม 2559 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  (แบบ 56-1 ) ดาวน์โหลด TH
18 มีนาคม 2559/
18 March  2016
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม/
Publicity of Notice on Annual General Meeting of sharholders 2016

ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม  ดาวน์โหลด TH
 รายงานประจำปี (แบบ 56-2 ) ดาวน์โหลด TH
1 กุมภาพันธ์ 2559/
1 February 2016
รายงานการใช้เงินทุนประจำงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2558/
Report on use of proceeds from capital increase raised from public offering
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2559/
25 February 2016
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558/
Clarification of operating result for the year of 2015 ended December 31, 2015
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

26 กุมภาพันธ์ 2559/
26 February 2016
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เรื่องการประกาศเงินจ่ายเงินปันผล
และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แก้ไข)/
The resolutions of the BOD meeting regarding dividend payment and the 2016
AGM date (Edit)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.(F45-1)/
The Company Financial Statement (F45-1)
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN