วันที่เผยแพร่ ช่วงเวลา งบบริษัท เอกสารแนบ
7 พฤศจิกายน2560 /
7 November 2017
2560 – 9 เดือน /
2017 – 9 Months
-รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต /
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

-รายงานและงบการเงินระหว่างกาล (สอบทานแล้ว) /
Report and interim financial statement (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน / Notes to financial statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 สิงหาคม 2560 /
9 August 2017
2560 – 6 เดือน /
2017 – 6 Months
-รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต /
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

-รายงานและงบการเงินระหว่างกาล (สอบทานแล้ว) /
Report and interim financial statement (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน / Notes to financial statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 เมษายน 2560 /
9 APR 2017
2560 – 3 เดือน /
2017 – 3 Months
-รายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต /
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

-รายงานและงบการเงินระหว่างกาล (สอบทานแล้ว) /
Report and interim financial statement (Reviewed)
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน / Notes to financial statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

21 กุมภาพันธ์ 2559/
21 Februrary 2017
2559 – รายปี
2016 – Yearly
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) /
Financial statement Yearly 2016 (Audited)
– รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / Independent Auditor’s Report ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– งบการเงิน / Financial Statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน /Notes to financial statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

9 พฤศจิกายน 2559 /
9 November 2016
2559 – 9 เดือน
2016 – 9 Months
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล (ตรวจสอบแล้ว) /
Report and interim financial statements
– รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต /
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– งบการเงิน /
Financial Statements
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน/
Notes to financial statements
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

03 สิงหาคม 2559/
03 August 2016
2559 – 6เดือน/
2016 – 6 Months
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล (ตรวจสอบแล้ว) /

Report and interim financial statements

– รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต /

Independent Auditor’s Report

ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– งบการเงิน /

Financial Statements

ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

– หมายเหตุประกอบงบการเงิน /Notes to financial statements ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

 13 พฤษภาคม 2559/
25 May 2016
2559 – 3 เดือน/
2016 – 3 Months
รายงานและงบการเงินระหว่างกาล(ตรวจสอบแล้ว)/

Report and interim financial statemenets

– รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

–  งบการเงิน/
Financial statements
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

–  หมายเหตุประกอบงบการเงิน/
Notes to financial statements
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

25 กุมภาพันธ์ 2559/
25 February 2016
2558 – งบปี/
2015 – Yearly
รายงานและงบการเงิน(ตรวจสอบแล้ว)
Report and financial statements
– รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/
Independent Auditor’s Report
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

–  งบการเงิน/
Financial statements
 ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN

–  หมายเหตุประกอบงบการเงิน/
Notes to financial statements
ดาวน์โหลด TH

ดาวน์โหลด EN