ธุรกิจของเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก(Eastern Seaboard) ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจำทาง จากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสารให้บริการ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส (จำนวนที่นั่งมากกว่า 40 ที่นั่ง) รถมินิบัส (จำนวนที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง) รถไมโครบัส (จำนวนที่นั่งไม่เกิน 21 ที่นั่ง) รถตู้วี ไอ พี (VIP) (จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง) และรถตู้ (จำนวนที่นั่ง 14 ที่นั่ง) โดยแบ่งรูปแบบการบริการเป็น  2 รูปแบบ

  • การให้บริการโดยรถโดยสารของบริษัทฯ
  • การให้บริการโดยรถร่วมบริการ

อีกทั้งบริษัทฯ ยังนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเดินรถเพิ่มขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งทางบริษัทฯ เรียกว่า “นักขับ” การกำหนดกระบวนการคัดเลือกนักขับ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางบนถนน

ตารางแสดงจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ แยกตามรถที่ให้บริการระหว่างปี 2558 - 2560

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2560