ธุรกิจของเรา

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ : บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารขนส่งบุคลากร ระหว่างแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ โดยเฉพาะเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก(Eastern Seaboard) ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจำทาง จากกรมขนส่งทางบก โดยมีรถโดยสารให้บริการ 5 ประเภท ได้แก่ รถบัส (จำนวนที่นั่งมากกว่า 40 ที่นั่ง) รถมินิบัส (จำนวนที่นั่งไม่เกิน 30 ที่นั่ง) รถไมโครบัส (จำนวนที่นั่งไม่เกิน 21 ที่นั่ง) รถตู้วี ไอ พี (VIP) (จำนวนที่นั่ง 10 ที่นั่ง) และรถตู้ (จำนวนที่นั่ง 14 ที่นั่ง) โดยแบ่งรูปแบบการบริการเป็น  2 รูปแบบ

  • การให้บริการโดยรถโดยสารของบริษัทฯ : ประมาณร้อยละ 92.65 เป็นรถบัส ส่วนที่เหลือเป็นรถมินิบัส รถไมโครบัส และรถตู้ รถโดยสารของบริษัทฯ ทุกคันได้ขึ้นทะเบียนเป็นรถที่ได้รับอนุญาตรับ-ส่งบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย (ป้ายทะเบียนสีเหลืองตัวหนังสือดำ) ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถชั้นนำ อาทิ ฮีโน่และสแกนเนีย เพื่อออกแบบโครงสร้างรถบัสให้มีความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รถโดยสารของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 176 คัน แบ่งเป็นรถบัสโดยสารจำนวน 147 คัน รถมินิบัสโดยสารจำนวน 2 คัน รถไมโครบัสโดยสารจำนวน 3 คัน รถตู้วีไอพี 2 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 22 คัน
  • การให้บริการโดยรถร่วมบริการ : กว่าร้อยละ 88.89 เป็นรถตู้ ส่วนที่เหลือเป็นรถบัส บริษัทฯ มีรถร่วมบริการที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทคัดเลือกจากผู้ให้บริการรถร่วมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรถร่วมบริการที่ให้บริการรวมทั้งสิ้น 90 คัน แบ่งเป็นรถตู้ร่วมบริการ 80 คัน และรถบัสร่วมบริการ 10 คัน (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ปริมาณรถร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน) โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ผู้ร่วมบริการที่จะให้บริการ จะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการเป็นผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งไม่ประจำทางเท่านั้น

อีกทั้งบริษัทฯ ยังนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารการเดินรถ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน, เส้นทาง - เวลาการเดินรถ และคุณภาพการขับของพนักงานขับรถ ทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเดินรถเพิ่มขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การพัฒนาคุณภาพของบุคลากร โดยเฉพาะพนักงานขับรถ ซึ่งทางบริษัทฯ เรียกว่า “นักขับ” การกำหนดกระบวนการคัดเลือกนักขับ การจัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยในการขับขี่และสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ รวมถึงการปลูกฝังความใส่ใจต่อสวัสดิภาพในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ร่วมเดินทางบนถนน

 

 

ตารางแสดงจำนวนรถโดยสารที่ให้บริการ แยกตามรถที่ให้บริการระหว่างปี 2557 - 2559

สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้าในปี 2559