หุ้นเพิ่มทุนของ ATP30 เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ม.ค. 61  ดาวน์โหลด TH
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ATP30 – W1  ดาวน์โหลด TH
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ  ดาวน์โหลด TH/EN
ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ  ดาวน์โหลด TH

 

แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (ATP30-W1)

ตามที่บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (ATP30-W1) จำนวนรวมทั้งสิ้น 123,749,504 หน่วย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ คือ
วันที่ 29 ธันวาคม 2560 (ครั้งที่ 1)
วันที่ 29 มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 2)
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (ครั้งที่ 3)
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (ครั้งที่ 4)
(ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทําการสุดท้ายก่อนหน้าวันกําหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว)

บริษัทขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตรา และราคาการใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ : 0.85 บาท ต่อ 1 หุ้น

2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงจำนงการใช้สิทธิ
วันที่ 22, 25 – 28 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 700/199 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ผู้ประสานงาน :
1. คุณสุกานดา พุทธรักษา เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 063-903-0049
อีเมลล์ sukarnda.p@atp30.com
2. คุณโชติกา วีระศิลป์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและควบคุม โทรศัพท์ 038-468-789
อีเมลล์ chotiga@atp30.com

4. วิธีการใช้สิทธิ
ผู้ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น
4.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิได้ที่สถานที่ที่ติดต่อในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.atp30.com)
4.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ และหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี)
ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว จะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกับบริษัท เพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
4.3 หลักฐานยืนยันการชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
4.4 เอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของ
4.4.1 บุคคลสัญชาติไทย
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.4.2 บุคคลต่างด้าว
• สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.4.3 นิติบุคคลในประเทศ
• สำเนาหนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ
• สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4.5 คัสโตเดียน
• สำเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น ไม่เกิน 1 ปี พร้อมหนังสือแต่งตั้งคัสโตเดียน และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4.5 จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่กรณีจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ มีเศษของหุ้นไม่เป็นจำนวนเต็ม เศษของหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกปัดทิ้ง
5. เอกสารการชำระเงิน/หลักฐานการชำระเงิน
5.1 ชำระเงินโดย เช็ค/ ดราฟท์/ แคชเชียร์เช็ค/ ตั๋วแลกเงินธนาคาร
ที่สามารถเรียกเก็บได้ภายในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทำการ โดยต้องลงวันที่ในเช็คไม่เกินวันที่ 26 ธันวาคม 2560 และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 22, 25 – 28 ธันวาคม 2560
5.2 ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)” ประเภทบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 542-2-18366-7 ธนาคารกสิกรไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี โดยต้องโอนเงินภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น. และยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 22, 25 – 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น.

นอกจากนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วย
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรุณาติดต่อสอบถามที่สถานที่ติดต่อข้างต้น ในวันและเวลาทำการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.)

Schedule on the 1st exercise of warrant to purchase ordinary share of
ATP 30 Public Company Limited no.1 (ATP30-W1)

ATP 30 Public Company Limited has issued rights offering warrant to purchase ordinary shares no.1 (ATP30-W1) totaling 123,749,504 units on May 24, 2017, which the warrants are able to be exercised on
December 29, 2017 (the 1st exercise of warrant)
June 29, 2018 (the 2nd exercise of warrant)
December 28, 2018 (the 3rd exercise of warrant)
May 23, 2019 (the 4th exercise of warrant)
(the event that the exercise date occurs on holiday, the exercise date shall be moved forward to the last business day)

The company would like to provide the information regarding the 1st exercise date which fall on December 29, 2017 and would like to notify the schedule to exercise their right to purchase the ATP30’s ordinary share as follows:

1. The exercise ratio and the exercise price
Exercise Ratio: 1 unit of warrant per 1 newly issued ordinary share
Exercise Price: 0.85 Baht per 1 newly issued ordinary share

2. The notification period for the exercise of warrant
On December 22 and 25-28, 2017 from 09:00 to 15:30.

3. Place for the exercise and contact persons
ATP 30 Public Company Limited
700/199 Moo 1, Bankhao, Panthong, Chonburi 20160
Contact Persons:
1. Ms. Sukarnda Puttaraksar Company Secretary Tel. 063-903-0049 Email: sukarnda.p@atp30.com
2. Ms. Chotiga Weerasilp Financial Controller Manager Tel. 038-468-789
Email: chotiga@atp30.com

4. Subscription Procedure
The warrant holder who needs to subscribe the rights must submit the documents as follow to the Company.
4.1 A complete the Notification Form for Exercise of Right to Purchase Common Shares to
purchase newly issued ordinary shares which is filled out correctly, clearly and thoroughly in all items. The warrant holder may obtain the from at the Company or download from the Company’s website (www.atp30.com).
4.2 Warrants or the Certificates of Warrant that conforms to the SET regulations, with the number specified in the Notification Form for Exercise of Right to Purchase Common Shares to purchase newly issued ordinary shares and a proxy form to give a permission for the proxy to collect the new Warrants for the unexercised positions (if any).
In case that the Warrant is Scriptless system, the warrant holder must complete the Notification Form to withdraw the Warrant Certificate or the Certificate Representing the Warrant that conforms to the SET regulations with securities companies acting as its brokerage. The securities company will then notify TSD to withdraw the Warrant Certificate or the Certificate representing the Warrant to be used as evidence for exercising of rights, as stated above.
4.3 Evidence of payment as indicated in the notification form.
4.4 Verification of identification
4.4.1 Thai Individuals
• A certified copy of valid identification card
4.4.2 Foreign Individuals
• A certified copy of valid passport
4.4.3 Thai Juristic persons
• Certified copy of Certificate of corporate documents issued by Ministry of Commerce or other state sector not exceeding 6 months, which are; Memorandum of Association, Articles of Incorporation, which are certified by Notary Public, and the evidence of the authorized person(s) in either 4.4.1 or 4.4.2.

4.4.4 Foreign Juristic persons
• Certified copy of corporate documents issued by Ministry of Commerce or other state sector not exceeding 6 months, which are; Memorandum of Association, Articles of Incorporation, and Certificate of Incorporation, which are certified by Notary Public, and the evidence of the authorized person(s) in either 4.4.1 or 4.4.2.
4.4.5 Custodian
• Certified copy of corporate documents issued not exceeding 1 years, which are; Memorandum of Association, Articles of Incorporation, and Certificate of Incorporation, which are certified by Notary Public, and certified documents of the authorized person(s) in either 4.4.1 or 4.4.2.
4.5 Number of Warrants to be exercised shall be an integer. The number of ordinary shares resulting from the exercise will also an integer. The fraction of such common shares will be disregarded.
5. Payment Method / Bill of payment
5.1. Paid by cheque / draft / cashier cheque from bank which can be collected at the account deduction office district Bangkok within two working days with the date indicates no later than December 26, 2017 and filing date between December 22 and 25 – 28, 2017.
5.2. Transfer fund to the account named “Account for Subscription for Ordinary Shares of ATP 30 Public Company Limited”, Saving Account Number 542-2-18366-7, Kasikorn Bank Public Company Limited, Amata Nakorn Industrial Estate Chonburi Branch and must transfer within December 28, 2017 before 15.30 time where filing date is between December 22 and 25 – 28, 2017 from 09:00 to 15:30.

In addition, the warrant holder will be responsible to pay the revenue stamp which derives from that subscription.
If you require any further information or the Notification Form for Exercise of Right to Purchase Common Shares, please contact above mentioned during working day (MON-FRI from 09:00 to 16.00).