แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 4
SCHELDULE ON THE 4th EXERCISE OF WARRANT
ดาวน์โหลด TH
ดาวน์โหลด EN
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ
NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES
ดาวน์โหลด TH
ดาวน์โหลด EN
ตัวอย่างแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิฯ
SAMPLE OF NOTIFICATION FORM FOR EXERCISE OF RIGHT TO PURCHASE COMMON SHARES
ดาวน์โหลด TH
ดาวน์โหลด EN
ตัวอย่างเอกสารประกอบการแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ
SAMPLE OF VERIFICATION OF IDENTIFICATION
ดาวน์โหลด TH
ดาวน์โหลด EN