การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  ดาวน์โหลด TH
Criteria for Shareholders to Propose Agenda for Annual General Meeting Year 2018  ดาวน์โหลด EN
แบบฟอร์มการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  ดาวน์โหลด TH
แบบฟอร์มยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ดาวน์โหลด TH